Monday, June 07, 2010

Copenhagen graffiti from the 80'ies and 90'ies

Shot at: Brydes Allé, Rønnevangsstien, Østerport station, Svanemøllen station, Søndertoften